ul. Ko?cielna 2a;      26 ? 115 Skar?ysko Ko?cielne;      Tel (041)271-40-20;     Fax (041) 271-40-20;      e-mail: gopskosc@hot.plPodsumowanie warsztatów z doradcą, psychologiem oraz trening kompetencji społecznych


Za nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestnicy projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" brali udział w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. W ramach projektu zorganizowano:

12 godz. szkoleń z doradcą zawodowym, podczas których poruszono następujące kwestie: -

 • etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • metody poszukiwania pracy,
 • analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań,
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,
 • analiza rynku pracy.

18 godz. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (3 h/os) Celem spotkań było odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki.

36 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego (6 h/os) Celem spotkań było podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

 

Projekt systemowy 2015


REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2015

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" mającym na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

- zameldowane na terenie gminy Skarżysko Kościelne,

- będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy,

- korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym lub pod nr tel. (41) 271-40-20

Doposażenie stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby długotrwale bezrobotne.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 100 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 5 osób bezrobotnych.

3. Maksymalna kwota na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20.000 zł.

4. Wnioski spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

Wsparcie w formie stażu


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

 • zawarcia umowy o zorganizowanie stażu

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne:

 • samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia
 • korzystające z pomocy MOPS lub GOPS
 • powyżej 30 roku życia będące długotrwale bezrobotne

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 234 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych.

3. Wnioski zawierające deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na minimum 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą w pierwszej kolejności na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres do 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl
Wesołych Świąt


WSPANIAŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

SPĘDZONYCH W CIEPŁEJ, RODZINNEJ ATMOSFERZE,

SAMYCH SZCZĘŚLIWYCH DNI W NADCHODZĄCYM ROKU

ORAZ SZAMPAŃSKIEJ ZABAWY SYLWESTROWEJ

ŻYCZĄ

KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

STAŻ - DOŚWIADCZENIE, KTÓRE OWOCUJE"


EDYCJA IV

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłasza nabór kandydatów na staż w ramach przystąpienia do realizacji „Gwarancji dla młodzieży" w ramach realizacji programu:

„Staż - doświadczenie, które owocuje" Edycja IV

Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej po 01.09.2014 r. zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.

Na osoby chętne czeka 6 miejsc stażowych, zaś na trzy osoby po zakończonym stażu możliwość zatrudnienia na okres od 3-6 miesięcy w formie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych w Urzędzie Skarbowym.

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe i oświadczenia należy składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, pok. 3 parter budynku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Staż - doświadczenie, które owocuje" Edycja IV lub wysłać pocztą listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Od dnia 08.12.2014r. do 15.12.2014 r. do godziny 15.00. W przypadku stwierdzenia wpłynięcia 30-go kwestionariusza zgłoszeniowego do programu Powiatowy Urząd Pracy umieści ogłoszenie na www.pupskarzysko.pl informujące, że kolejny dzień jest ostatnim dniem, w którym będą przyjmowane deklaracje zgłoszeniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej: Fiszą programu, Kwestionariuszem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Kandydat do 25 roku życia, wykształcenie minimum średnie, zarejestrowany Powiatowym Urzędzie Pracy po 01.09.2014 r.
 • kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów skarbowych,
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość obsługi programów Microsoft Word, Excel

INNE INFORMACJE:

Kandydaci składający dokumenty Kwestionariusz zgłoszeniowy i Oświadczenie zostaną powiadomieni telefonicznie o przejściu do dalszego etapu rekrutacji oraz terminie testu.

Kandydaci, którzy nie przeszli do dalszego etapu naboru zostaną o tym fakcie poinformowani pisemnie.
Wsparcie dla osób bezrobotnych w gminie Skarżysko Kościelne -projekt systemowy 2014


Od stycznia br. ruszyła kolejna edycja projektu systemowego pt. „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

W ramach projektu 8 osób korzystających na co dzień z pomocy ośrodka bierze udział w warsztatach oraz kursach zawodowych. Uczestnicy objęci są również wsparciem finansowym.

Działania przewidziane w projekcie:

1.       Grupowe szkolenia  z doradcą zawodowym (12 h). o następującej tematyce:

- metody poszukiwania pracy,

- etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

- przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

2.       Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (24h), których celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki projektu. Podczas spotkań uczestnicy przygotują swoje Indywidualne Plany Rozwoju, które pozwolą określić ich predyspozycje zawodowe.

3.         Treningu Kompetencji Społecznych (18h) Tematyka spotkań:

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

4.         Indywidualne  wsparcia psychologicznego (48h). Celem spotkań jest podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

5. Kursy zawodowe. Dobrane indywidualnie do uczestnika podczas spotkań z doradcą.

 

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wsparcie dla osób bezrobotnych w gminie Skarżysko Kościelne -projekt systemowy 2014


Od stycznia br. ruszyła kolejna edycja projektu systemowego pt. „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

W ramach projektu 8 osób korzystających na co dzień z pomocy ośrodka bierze udział w warsztatach oraz kursach zawodowych. Uczestnicy objęci są również wsparciem finansowym.

Działania przewidziane w projekcie:

1.       Grupowe szkolenia  z doradcą zawodowym (12 h). o następującej tematyce:

- metody poszukiwania pracy,

- etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

- przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,

2.       Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (24h), których celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki projektu. Podczas spotkań uczestnicy przygotują swoje Indywidualne Plany Rozwoju, które pozwolą określić ich predyspozycje zawodowe.

3.         Treningu Kompetencji Społecznych (18h) Tematyka spotkań:

- umiejętność planowania,

- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,

4.         Indywidualne  wsparcia psychologicznego (48h). Celem spotkań jest podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

5. Kursy zawodowe. Dobrane indywidualnie do uczestnika podczas spotkań z doradcą.

 

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
PROJEKT SYSTEMOWY POWRACA W 2014 R.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym informuje iż w roku 2014 przytupuje do realizacji projektu systemowego „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil,

sukcesów i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

 

życzy

Zespół GOPS w Skarżysku Kościelnym

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2013 (EDYCJA 6)


Dobiegł końca projekt „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"

 

W roku 2013 GOPS po raz piaty realizował projekt systemowy. Wsparciem objęto 8 osób z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

 

Zrealizowano następujące działania:

 1. przeprowadzono 24 godzin „Warsztatów z doradcą zawodowym" poruszające tematykę:

- przygotowanie dla każdego uczestnika CV i listu motywacyjnego,

- doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy

- umiejętność zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej

 

 1. przeprowadzono 30 godzin „Warsztatów z psychologiem" poruszające tematykę:

- określenie predyspozycji uczestników do podjęcia pracy

- warsztaty radzenia sobie ze stresem

- role społeczne kobiet i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego

 

 1. przeprowadzono 18 godzin „Treningu kompetencji społecznych" poruszające tematykę:

- zakładanie własnej działalności gospodarczej

- metody relaksacyjne w walce ze stresem

 

Przeprowadzono kursy:

kurs obsługa kasy fiskalnej dla 3 osób

kurs Opiekunka osób starszych chorych i niepełnosprawnych dla 2 osób

kurs Florysta dla 1 osoby

kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B dla 1 osoby

kurs koparko-ładowarki dla 1 osoby

 

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kompleksowe działania obejmujące różne formy wsparcia przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu. Z coraz większym zaangażowaniem włączają się w akcje organizowane przez Ośrodek.
ZMIANA W SYSTEMIE REJESTROWANIA SIĘ W PUP PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


W związku z rekomendowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożeniem systemu teleinformatycznego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zostaje podjęta decyzja o zamknięciu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego nr 1 mieszczącego się przy ulicy Sikorskiego 10
w Skarżysku-Kamiennej.

Od dnia 02.01.2014r. mieszkańcy Miasta Skarżyska-Kamiennej będą mogli rejestrować się
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 1 Maja 105 w pokoju nr 7 (parter budynku).

Przypominamy również, że już od 27.05.2013r.  bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą się rejestrować przez internet za pomocą strony www.praca.gov.pl.

Elektroniczna rejestracja umożliwia skrócenie do minimum czasu oczekiwania na obsługę
w urzędzie pracy i uniknięcie oczekiwania w kolejce na zarejestrowanie się. Więcej informacji na temat tego sposobu rejestracji znajdą Państwo pod adresem: Zarejestruj się jako bezrobotny lub poszukujący pracy przez internet

 

Zachowane zostają pozostałe Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w gminach Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko-Kościelne.

ZMIANA W SYSTEMIE REJESTROWANIA SIĘ W PUP PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


W związku z rekomendowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożeniem systemu teleinformatycznego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zostaje podjęta decyzja o zamknięciu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego nr 1 mieszczącego się przy ulicy Sikorskiego 10
w Skarżysku-Kamiennej.

Od dnia 02.01.2014r. mieszkańcy Miasta Skarżyska-Kamiennej będą mogli rejestrować się
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 1 Maja 105 w pokoju nr 7 (parter budynku).

Przypominamy również, że już od 27.05.2013r.  bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą się rejestrować przez internet za pomocą strony www.praca.gov.pl.

Elektroniczna rejestracja umożliwia skrócenie do minimum czasu oczekiwania na obsługę
w urzędzie pracy i uniknięcie oczekiwania w kolejce na zarejestrowanie się. Więcej informacji na temat tego sposobu rejestracji znajdą Państwo pod adresem: Zarejestruj się jako bezrobotny lub poszukujący pracy przez internet

 

Zachowane zostają pozostałe Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w gminach Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko-Kościelne.

SZKOLENIE Z AUTOPREZENTACJI


 

L.P.

Data realizacji
szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

1.

10.12.2013r.


Szkolenie z autoprezentacji i kreowania wizerunku - konsultacje indywidualne

9.00-15:45

9

2.

11.12.2013r.

Szkolenie z planowania kariery i aktywnego poszukiwania - grupowe

 

 

9.00-14.00- grupowe

 

 

6

3.

11.12.2013r.

Szkolenie z autoprezentacji i kreowania wizerunku - konsultacje indywidualne

13:30-15:45

3

4.

12.12.2013

Szkolenie z autoprezentacji i kreowania wizerunku - konsultacje indywidualne

09:00-11:15

3

5.

18.12.2013r.

Szkolenie z autoprezentacji i kreowania wizerunku - konsultacje indywidualne

9.00-15:45

9

SZANSA NA DOTACJĘ


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję z dnia 15.11.2013r. znak DF-I-4021-rm-13-14-MK/13 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 310,5 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z czego:

 • 90,0 tys. zł dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • 20,5 tys. zł dla osób przystępujących lub zakładających spółdzielnie socjalne
 • 100,0 tys. zł dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • 100,0 tys. zł dla bezrobotnych do 30 roku życia

W związku z powyższym w ramach przyznanej decyzji oraz wynikających z zawartych umów oszczędności od dnia 18.11.2013r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Aby środki ustalone dla Powiatu Skarżyskiego mogły być wykorzystane bez zbędnej zwłoki należy:

1) złożyć wypełniony wniosek na obowiązującym formularzu (przed złożeniem wniosku należy się upewnić, iż wszystkie pola we wnioskach i załącznikach są prawidłowo wypełnione oraz zawierają czytelne podpisy Wnioskodawcy)

2) przedstawić proponowane poręczenie

(preferowanym zabezpieczeniem dofinansowania/refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej jest:

 • poręcznie cywilne i weksel własny z poręczeniem wekslowym aval minimum dwóch osób, których dochód brutto wynosi minimum 51% przeciętnego wynagrodzenia,

a w przypadku przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej

 • poręcznie cywilne i weksel własny z poręczeniem wekslowym aval minimum jednej osoby, której dochód brutto wynosi minimum 51% przeciętnego wynagrodzenia)

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20 000 zł natomiast o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 10 250 zł.

Nadmieniamy, iż złożone wnioski spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

BEZPŁATNE SZKOLENIE WARSZTATOWE „MOJA WŁASNA FIRMA”


BEZPŁATNE SZKOLENIE WARSZTATOWE „MOJA WŁASNA FIRMA"

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 25 do 28 listopada 2013  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 9 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym  z PUP Skarżysko-Kamienna

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie:

www.sspii.pl

ZAKOŃCZENIE KURSU PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO Z PRAWEM JAZDY KAT B


W dniu 29 października 2013 zakończył się kurs „Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B

Na kursie poruszano następujące zagadnienia:

 • Komunikacja
 • Psychologia sprzedaży
 • Zasady pracy z klientem, techniki sprzedaży
 • Podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego
 • Kontrola ruchu drogowego
 • Użytkowanie i wyposażenie pojazdu
 • Technika kierowania i zasady obsługi pojazdu
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Negocjacje handlowe
 • Profesjonalna prezentacja

 

Kurs finansowany był w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKOŃCZENIE KURSU FLORYSTY


W dniu 27 października 2013 zakończył się kurs Floryty. Przeprowadzono 40 h kursu o tematyce:

 • Anatomia i fizjologia roślin
 • Asortyment roślin ozdobnych
 • Artykuły dekoracyjne
 • Narzędzia i środki techniczne
 • Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych
 • Podstawowe zasady wykonywania kompozycji
 • Style w kompozycjach
 • Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie (na tarasie, na patio)
 • Florystyka ślubna
 • Florystyka żałobna
 • Wiązanki okolicznościowe
 • Dekoracje z roślin doniczkowych
 • Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych

 

Kurs finansowany był w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKOŃCZENIE KURSU FLORYSTY


W dniu 27 października 2013 zakończył się kurs Floryty. Przeprowadzono 40 h kursu o tematyce:

 • Anatomia i fizjologia roślin
 • Asortyment roślin ozdobnych
 • Artykuły dekoracyjne
 • Narzędzia i środki techniczne
 • Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych
 • Podstawowe zasady wykonywania kompozycji
 • Style w kompozycjach
 • Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie (na tarasie, na patio)
 • Florystyka ślubna
 • Florystyka żałobna
 • Wiązanki okolicznościowe
 • Dekoracje z roślin doniczkowych
 • Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych

 

Kurs finansowany był w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKOŃCZENIE KURSU OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI


ZAKOŃCZENIE KURSU OPERATORA KOPARKO - ŁADOWARKI

 

W dniu 15 października 2013 r zakończył się kurs operatora koparko ładowarki. Łącznie przeprowadzono 202 h kursu. Na zajęciach poruszono następujące zagadnienia:

 

Użytkowanie  eksploatacyjne

Silniki spalinowe

Dokumentacja techniczna

Użytkowanie  eksploatacyjne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Silniki spalinowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Elementy hydrauliki

Podstawy elektrotechniki

Elementy hydrauliki

Budowa koparko-ładowarek

Technologia robót

Zajęcia praktyczne

Kurs współfinansowany przez Unie Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY


Jak co roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej po raz kolejny włącza się w inicjatywę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), który odbędzie się już po raz piąty w dniach: 14-20 października pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka".

Ogólnopolski Tydzień Kariery - to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych chce tym razem skierować uwagę opinii publicznej na inicjatywy, ułatwiające identyfikowanie potencjału osób stojących przed wyborami edukacyjno - zawodowymi. Określanie drzemiących w dzieciach i młodzieży możliwości, wydobywanie na światło dzienne ich mocnych stron to przecież pierwszy krok w długiej wędrówce do upragnionej kariery zawodowej. Nie można również zapomnieć o osobach, które odkrywają swoje talenty dopiero w wieku dojrzałym i  do nich także jest adresowany tegoroczny Ogólnopolski  Tydzień Kariery.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się  w działania podejmowane w  ramach OTK

Osoby do kontaktu:  Magdalena Wilk - tel. 41 2517-290, Katarzyna Kobus - tel. 41 2517-384

ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA


We wtorek, 15 października 2013 będzie można odebrać login i hasło dostępu do ZIP - Zintegrowanego Informatora Pacjenta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105, pok. 2 HALA OBSŁUGI, parter budynku, w godz. 11.00-15.00.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal, dzięki któremu każdy zainteresowany po zalogowaniu na swoim komputerze może między innymi:

 • poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ
 • sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania
 • sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane
 • dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków
 • sprawdzić status swojego ubezpieczenia
 • dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
 • sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach
 • wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ.

Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. Zapraszamy serdecznie po ich odbiór do PUP Skarżysko kamienna.

UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście
i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

ZAKOŃCZENIE KURSU KASA FISKALNA


W dniu 6 października 2013 zakończył się kurs na kasę fiskalną

 

Zagadnienia poruszane na kursie to m.in.

 • Ogólne wiadomości o kasach fiskalnych
 • Zakup instalacja i rejestracja kasy fiskalnej
 • Przepisy prawne określające użytkowanie kasy fiskalnej
 • Budowa i obsługa kasy fiskalnej
 • Programowanie kasy fiskalnej
 • Rejestracja sprzedaży
 • Raporty z kas fiskalnych
 • Zajęcia praktyczne

 

Kurs współfinansowany przez Unie Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNKI.


W dniu 27.09.2013 r zakończył się kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych.  Łącznie przeprowadzono 104 h zajęć. W kursie wzięło udział 3 osoby

Na zajęciach omawiano następujące zagadnienia:

 

Zasady działania ośrodków pomocy. Regulamin i obowiązki opiekuna

Cechy opiekuna i współpraca ze środowiskiem.

Postępowanie w przypadku choroby

Higiena chorego

Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza

Zasady żywienia - rodzaje diet.

Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka.

Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej.

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Wiadomości o lekach

Zajęcia praktyczne

 

Kurs współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
HARMONOGRAM KURS FLORYSTYCZNY


 

LP.

DATA SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

1.

 

22.10.2013 r.

 

Od godz. 9.00

Anatomia
i fizjologia roślin

4

-

4

Asortyment roślin ozdobnych

2

-

2

Artykuły dekoracyjne

1

-

1

Narzędzia i środki techniczne

1

-

1

2.

 

 

 

23.10.2013 r.

 

Od godz. 9.00

Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych

3

-

3

Podstawowe zasady wykonywania kompozycji

2

-

2

Style w kompozycjach

3

-

3

3.

24.10.2013r.

 

Od godz. 9.00

Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie (na tarasie, na patio)

4

-

4

4.

 

25.10.2013

Od godz. 16.00

Kompozycje
w naczyniach

-

2

2

Florystyka ślubna

-

3

3

5.

 

 

26.10.2013r.

 

Od godz. 8.00

 

 

Florystyka ślubna

 

3

3

Florystyka żałobna

-

4

4

Wiązanki okolicznościowe

-

1

 

 

 

1

 

6.

27.10.2013r.

Od godz. 8.00

 

 

 

Dekoracje okolicznościowe

-

2

2

Wiązanki okolicznościowe

-

1

 

 

 

1

Dekoracje z roślin doniczkowych

-

2

2

Kompozycje
z roślin suchych, sztucznych i preparowanych

-

2

2

 

 

Razem

20

20

40

HARMONOGRAM SZKOLENIA OBSŁUGA KASY FISKALNEJ


LP.

DATA SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

1.

 

 

21.09.2013

.

Od godz. 8.00

Ogólne wiadomości o kasach fiskalnych

-

-

1

Zakup instalacja i rejestracja kasy fiskalnej

-

-

1

Przepisy prawne określające użytkowanie kasy fiskalnej

 

 

1

Budowa i obsługa kasy fiskalnej

-

-

 

 

 

1

Programowanie kasy fiskalnej

-

-

4

2.

22.09.2013r.

Od godz. 8.00

Ćwiczenia z
zakresu programowania kasy fiskalnej

-

-

8

 

3.

 

05.10.2013r.

 

Od godz. 8.00

Rejestracja sprzedaży

-

-

4

Raporty z kas fiskalnych

-

-

2

4.

06.10.2013r.

Od godz. 8.00

Ćwiczenia z zakresu rejestracji sprzedaży

-

-

8

 

 

Razem

-

-

30

 

HARMONOGRAM OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI


Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

10.09.2013

Wtorek

Użytkowanie  eksploatacyjne

12.00-15.00

4

Silniki spalinowe

15.30-18.30

4

11.09.2013
środa

Dokumentacja techniczna

12.00-15.00

4

Użytkowanie  eksploatacyjne

15.30-18.30

4

12.09.2013

Czwartek

Bezpieczeństwo i higiena pracy

12.00-15.00

4

Silniki spalinowe

15.30-18.30

4

13.09.2013

Piątek

Bezpieczeństwo i higiena pracy

12.00-15.00

4

Elementy hydrauliki

15.30-18.30

4

16.09.2013

Poniedziałek

Podstawy elektrotechniki

12.00-15.00

4

Dokumentacja techniczna

15.30-18.30

4

17.09.2013 wtorek

Podstawy elektrotechniki

12.00-15.00

4

Silniki spalinowe

15.30-18.30

4

18.09.2013
środa

Elementy hydrauliki

12.00-15.00

4

Budowa koparko-ładowarek

15.30-18.30

4

19.09.2013

czwartek

Budowa koparko-ładowarek

12.00-15.00

4

20.09.2013 piątek

Budowa koparko-ładowarek

12.00-15.00

4

Technologia robót

15.30-18.30

4

23.09.2013 poniedziałek

Elementy hydrauliki

12.00-15.00

4

Silniki spalinowe

15.30-18.30

4

24.09.2013

wtorek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

25.09.2013
środa

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

26.09.2013
czwartek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

27.09.2013
piątek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

30.09.2013 poniedziałek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

01.10.2013 wtorek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

02.10.2013
środa

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

03.10.2013 czwartek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

04.10.2013 piątek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

07.10.2013 poniedziałek

Zajęcia praktyczne

8.00-14.30

8

08.10.2013 wtorek

Zajęcia praktyczne

8.00-13.00

6

09.10.2013
środa

Technologia robót

12.00-15.00

4

Budowa koparko-ładowarek

15.30-18.30

4

10.10.2013 czwartek

Budowa koparko-ładowarek

12.00-15.00

4

Technologia robót

15.30-18.30

4

11.10.2013 piątek

Budowa koparko-ładowarek

12.00-15.00

4

Budowa koparko-ładowarek

15.30-18.30

4

14.10.2013 poniedziałek

Budowa koparko-ładowarek

12.00-15.00

4

Technologia robót

15.30-18.30

4

15.10.2013 wtorek

Elementy hydrauliki

12.00-15.00

4

Technologia robót

15.30-18.30

4

HARMONOGRAM SZKOLENIA OPIEKUNKA


 

L.P.

Data realizacji
szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

1.

11.09.2013r.


Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

2.

12.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

3.

13.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

4.

16.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

5.

17.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

6.

18.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

7.

19.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

8.

20.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

9.

23.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

10.

24.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

11.

25.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

12.

26.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

13.

27.09.2013r.

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9.00-15.30
(2 przerwy 15min.:
10.30 i 13.00)

8

HARMONOGRAM SZKOLENIA Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B


LP.

DATA SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ILOŚĆ GODZIN

1.

07.09.2013 r.

(sobota)

8.00-13.50

Komunikacja

7

-

-

2.

08.09.2013 r.

(niedziela)

8.00-14.35

Psychologia sprzedaży

6

-

-

Zasady pracy z klientem, techniki sprzedaży

2

-

-

3.

21.09.2013r.

(sobota)

08.00-14.00

Podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego

7

-

-

-

-

4.

 

22.09.2013r.

(niedziela)

8.00-12.15

Podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego

5

 

 

5.

05.09.2013r.

(sobota)

8.00-13.30

Kontrola ruchu drogowego

2

-

-

-

-

Użytkowanie i wyposażenie pojazdu

4

6.

06.10.2013r.

 

(niedziela)

8.00-12.15

Technika kierowania i zasady obsługi pojazdu

6

-

-

7.

19.10.2013r.

(sobota)

8.00-13.00

Pierwsza pomoc przedlekarska

4

-

-

Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. B

2

10.

do 10.11.2013r.

-

-

Praktyczna

nauka jazdy

(daty i godziny zajęć ustalane  indywidualnie

z instruktorami

nauki jazdy

30 godz. dla każdego uczestnika

11.

20.10.2013r.

(niedziela)

8.00-15.30

Zasady pracy z klientem, techniki sprzedaży

9

-

 

-

 

12.

26.10.2013

(sobota)

8.00-15.30

Zasady pracy z klientem, techniki sprzedaży

8

-

 

-

 

13.

27.10.2013

(niedziela)

8.00-15.30

Negocjacje handlowe

9

-

-

14.

28.10. 2013r.

(poniedziałek)

16.00-19.00

Profesjonalna prezentacja

4

-

 

-

 

15.

29.10. 2013r.

(wtorek)

16.00-19.00

Profesjonalna prezentacja

4

 

 

JUŻ WKRÓTCE KURSY ZAWODOWE


Już wkrótce rozpoczną się kursy zawodowe w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji (...)"

W roku 2013 zorganizowanych zostanie 5 kursów

- Obsługa kasy fiskalnej dla 3 Uczestników/Uczestniczek projektu

- Opiekunka osób starszych chorych i niepełnosprawnych dla 2 Uczestników/Uczestniczek projektu

- Florysta (lub nazwie zbliżonej) dla 1 Uczestnika projektu

- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B (lub nazwie zbliżonej) dla 1 Uczestnika projektu

- Operator koparko ładowarki (lub nazwie zbliżonej) dla 1 Uczestnika projektu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, prowadzi piąty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wnioski można składać od 2 września 2013r. do 13 września 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, prowadzi piąty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wnioski można składać od 2 września 2013r. do 13 września 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

PRZYPOMINAMY O NABORZE WNIOSKÓW


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013, prowadzi piąty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

Wnioski można składać od 2 września 2013r. do 13 września 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

JA PRZEDSIEBIORCA


Starosta Skarżyski Michał Jędrys i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej  wraz z Zarządem Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji  zapraszają do udziału
w projekcie „Ja - przedsiębiorca".

Projekt jest współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej - również w formie spółdzielni socjalnej. Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa
do wyczerpania liczby miejsc.

 

Organizatorzy gwarantują: zajęcia z ekspertami oraz  indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. ekonomii społecznej i księgowości.  Zajęcia  warsztatowe będą prowadzone w grupach po około 10 osób w terminach: I grupa od 26 sierpnia do 30 sierpnia (dysponujemy jeszcze 2 wolnymi miejscami),II grupa  od 2 września do 6 września (dysponujemy jeszcze 9 wolnymi miejscami), III grupa od 9 września do 13 września (dysponujemy 10 wolnymi miejscami).

Konsultacje ze specjalistami  będą prowadzone od 26 sierpnia  do końca realizacji projektu.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 606 221 409 lub 793 084 001. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Stowarzyszenia: http://www.sspii.pl/
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY


W roku 2012 zdiagnozowano zapotrzebowanie na następujące zawody

 

l.p

Nazwa grupy zawodowej

Oferty pracy %

1.

Pracownicy usług osobistych

25,22

2.

Sprzedawcy i pokrewni

9,62

3.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

9,35

4.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

7,5

5.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

6,63

6.

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

6,59

7.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

4,32

8.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

2,84

9.

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2,69

10.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

2,61

11.

Specjaliści nauczania i wychowania

2,35

12.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

2,35

13.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

2,16

14.

Robotnicy obróbki i metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

2,08

15.

Średni personel do spraw zdrowia

2,04

16.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

1,97

17.

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych

1,55

18.

Pracownicy obsługi klienta

1,32

19.

Rolnicy produkcji towarowej

0,79

20.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

0,76

21.

Pomoce domowe i sprzątaczki

0,64

22.

Elektrycy i elektronicy

0,6

23.

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

0,64

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY


W roku 2012 zdiagnozowano zapotrzebowanie na następujące zawody

 

l.p

Nazwa grupy zawodowej

Oferty pracy %

1.

Pracownicy usług osobistych

25,22

2.

Sprzedawcy i pokrewni

9,62

3.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

9,35

4.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

7,5

5.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

6,63

6.

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

6,59

7.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

4,32

8.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

2,84

9.

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2,69

10.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

2,61

11.

Specjaliści nauczania i wychowania

2,35

12.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

2,35

13.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

2,16

14.

Robotnicy obróbki i metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

2,08

15.

Średni personel do spraw zdrowia

2,04

16.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

1,97

17.

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych

1,55

18.

Pracownicy obsługi klienta

1,32

19.

Rolnicy produkcji towarowej

0,79

20.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

0,76

21.

Pomoce domowe i sprzątaczki

0,64

22.

Elektrycy i elektronicy

0,6

23.

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

0,64

 

SIĘGNIJ PO DOTACJĘ PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE NA STRACIE


Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 czerwca 2013r. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrożenie Programu ,,Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" polegającego na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program na charakter ogólnopolski i realizowany będzie etapowo. Uruchomienie pierwszego etapu wdrażania Programu, na zasadach pilotażowych, nastąpi do końca III kwartału b.r.
i obejmuje województwa: mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie. W ramach programu udzielane są pożyczki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Beneficjentami programu mogą zostać: poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK dokona wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek i zawierać regulujące je umowy. Więcej informacji o nowym programie znajdą Państwo na stronach internetowych www.bgk.pl
(strona główna > klienci indywidualni > programy rządowe > Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie).

INDYWIDUALNE SPOTKANIA ZAKOŃCZONE


W dniu 3 lipca 2013 r. zakończyły się indywidualne spotkania z psychologiem w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkania dotyczyły m.in. :

- podniesienia własnej samooceny

- radzenia sobie w sytuacjach problemowych

 

Spotkania były współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIĘGNIJ PO DOTACJE


Przypominamy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłosił czwarty nabór wniosków o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać od 1 lipca 2013r. do 3 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

Wnioski o:

 • dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

można składać od 1 lipca 2013r. do 12 lipca 2013r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

WARSZTATY ZAKOŃCZONE


W dniu 21 czerwca 2013 r zakończył się cykl warsztatów w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkania dotyczyły m.in. :

- zakładania własnej działalność gospodarczej

- pisania biznesplanów

- konstruowania CV i listu motywacyjnego

- autoprezentacji

- metod radzenia sobie ze stresem

 

Łącznie przeprowadzono 36 h warsztatów

 

Warsztaty były współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARSZTATY ZAKOŃCZONE


W dniu 21 czerwca 2013 r zakończył się cykl warsztatów w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkania dotyczyły m.in. :

- zakładania własnej działalność gospodarczej

- pisania biznesplanów

- konstruowania CV i listu motywacyjnego

- autoprezentacji

- metod radzenia sobie ze stresem

 

Łącznie przeprowadzono 36 h warsztatów

 

Warsztaty były współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZANSA NA DOTACJE – KONSULTACJE


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla:

-  pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

- dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 czerwca 2013r. godzina 13.00

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w dniu 26 czerwca 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

SZANSA NA DOTACJE – KONSULTACJE


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla:

-  pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

- dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 czerwca 2013r. godzina 13.00

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w dniu 26 czerwca 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA WARSZTATY TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


Szkolenie z pisana biznesplanu w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji (...) z dnia 14.06.2013 zostały przełożone na dzień 21 czerwca 2013 r. Godziny realizacji szkolenia pozostają niezmienne.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI


Rewolucja informatyczna przyczynia się do powstawania wielu nowych zawodów i specjalności. Dziś powstają one już nie na przestrzeni stulecia, lecz lat, a nawet miesięcy. Na liście opracowanej we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i doradcami zawodowymi znalazło się 100 zawodów, które mają „pozytywny trend rozwojowy", czyli zatrudnianych jest w nich coraz więcej osób. Wśród nich są m.in.:

 

Administrator baz danych

Organizator usług hotelarskich

Administrator sieci informatycznej

Pilot wycieczek

Analityk systemów komputerowych

Programista

Doradca inwestycyjny

Projektant systemów komputerowych

Doradca podatkowy

Specjalista analizy rynku

Ekonomista

Specjalista ds. bankowości i kredytów

Informator handlowy

Specjalista ds. finansów

Inżynier obsługi systemów komputerowych

Specjalista ds. rachunkowości

Operator sprzętu komputerowego

Specjalista rehabilitacji ruchowej

Organizator obsługi turystycznej

Specjalista rekreacji ruchowej

 

Tak wiele zawodów związanych z informatyką, obsługą sieci informatycznych itp. nie powinno dziwić. Dzisiaj w Unii Europejskiej brakuje specjalistów z obszaru IT i e-biznesu.

WARSZTATY TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


W dniu 11 czerwca 2013 roku rozpoczną się warsztaty interpersonalne realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone Warsztaty treningu kompetencji społecznych w wymiarze 18 h

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

11.06.2013

 

Komunikacja interpersonalna

9:00-14:00

6

12.06.2013

Zakładanie własnej działalności gospodarczej

9:00-14:00

6

14.06.2013

 

Piszę biznesplan

9:00-14:00

6

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA W PUP


Od dnia 27.05.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej udostępnia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy możliwość rejestracji przez internet.

 

W siedzibie urzędu przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kam. w pokoju nr. 12 zostało uruchomione stanowisko rejestracji internetowej, gdzie po uprzednim zgłoszeniu przez stronę internetową www.praca.gov.pl można się zarejestrować według kolejności zgłoszeń.

 

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

 

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku wybrania tego rodzaju rejestracji zostanie wyznaczony termin wizyty w urzędzie (data i godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji.

 

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołożenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM


INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

 

W dniu 4 czerwca 2013 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem  realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 24 h indywidualnego wsparcia (po 2 h na osobę)

 

04.06.2013

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

09:00-10:30 - 1 osoba

10:30- 12:00 - 1 osoba

12:00-13:30 1 osoba

13:30-15:00 - 1 osoba

 

18.06.2013

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

09:00-10:30 - 1 osoba

10:30- 12:00 - 1 osoba

12:00-13:30 1 osoba

13:30-15:00 - 1 osoba

 

01.07.2013

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

09:00-10:30 - 1 osoba

10:30- 12:00 - 1 osoba

12:00-13:30 1 osoba

13:30-15:00 - 1 osoba

 

03.07.2013

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

09:00-10:30 - 1 osoba

10:30- 12:00 - 1 osoba

12:00-13:30 1 osoba

13:30-15:00 - 1 osoba

 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


W dniu 03 czerwca 2013 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 18 h indywidualnego wsparcia (po 2,25 h na osobę)

 

03.06. 2013

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

 

9:00-16:25

2,25h zegarowe /osobę

 

09:00-11,25 - 1 osoba

11:25-13:50 - 1 osoba

14:00-16:25 -1 osoba

 

05.06 2013

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

 

9:00-16:25

2,25h zegarowe /osobę

 

09:00-11,25 - 1 osoba

11:25-13:50 - 1 osoba

14:00-16:25 -1 osoba

 

06.06 2013

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

 

9:00-13:50

2,25h zegarowe /osobę

 

09:00-11,25 - 1 osoba

11:25-13:50 - 1 osoba

 

 

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM


W dniu 27 maja 2013 r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 h warsztatów

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

27.05.2013

 

Warsztaty z doradcą zawodowym

9:00-14:00

6

28 .05.2013

 

Warsztaty z doradcą zawodowym

9:00-14:00

6

STAWIAM NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Młodzieżowe Centrum Kariery OHP razem z Hufcem Pracy 13-1 w Skarżysku- Kamiennej oraz Powiatowym Urzędem Pracy zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane tematyką lokalnego rynku pracy, możliwością ukończenia kursów i szkoleń oraz prowadzenia działalności gospodarczej, spółdzielni, stowarzyszeń zapraszają  na Dzień Otwarty pod hasłem ,,Stawiam na przedsiębiorczość.

Impreza odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 roku w ATRIUM  Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku w godzinach 10.00-13.00.

Patronat uroczystości będzie sprawował w ramach współpracy Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

Prelekcji dokonają przedstawiciele:

 1. Młodzieżowego Centrum Kariery i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHPw Kielcach, Hufca Pracy 13-1 Skarżysko- Kamienna.
 2. Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.
 4. Zakładu Doskonalenia Zawodowego .
 5. Stowarzyszenia ,,Wiedza i Rozwój".

Impreza rynku pracy zakończy się panelem dyskusyjnym.

STAWIAM NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Młodzieżowe Centrum Kariery OHP razem z Hufcem Pracy 13-1 w Skarżysku- Kamiennej oraz Powiatowym Urzędem Pracy zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane tematyką lokalnego rynku pracy, możliwością ukończenia kursów i szkoleń oraz prowadzenia działalności gospodarczej, spółdzielni, stowarzyszeń zapraszają  na Dzień Otwarty pod hasłem ,,Stawiam na przedsiębiorczość.

Impreza odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 roku w ATRIUM  Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku w godzinach 10.00-13.00.

Patronat uroczystości będzie sprawował w ramach współpracy Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

Prelekcji dokonają przedstawiciele:

 1. Młodzieżowego Centrum Kariery i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHPw Kielcach, Hufca Pracy 13-1 Skarżysko- Kamienna.
 2. Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.
 4. Zakładu Doskonalenia Zawodowego .
 5. Stowarzyszenia ,,Wiedza i Rozwój".

Impreza rynku pracy zakończy się panelem dyskusyjnym.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym informuje o zakończonym procesie rekrutacji do projektu systemowego 2013 „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne.

Do projektu zakwalifikowano 8 osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyznę.

SZKOLENIE


Bezpłatne szkolenie warsztatowe (22 - 25.04.2013 r.)

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 22 do 25 kwietnia  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 9 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.
 • W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

KONSULTACJE WNIOSKÓW O DOTACJĘ


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jak również dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 13.00
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 14.00

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

KONSULTACJE WNIOSKÓW O DOTACJĘ


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jak również dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 13.00
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 14.00

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

KONSULTACJE WNIOSKÓW O DOTACJĘ


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przewiduje możliwość konsultacji dla pracodawców ubiegających się o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  oraz o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jak również dla osób bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Konsultacje dla Pracodawców odbędą się w sprawie wniosków:

 • o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 13.00
 • o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniu 24 kwietnia 2013r. godzina 14.00

Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) odbędą się w dniu 25 kwietnia 2013r. godzina 13.30

Miejsce konsultacji: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

SPOTKANIE PROMOCZJNO REKRUTACYJNE


Zapraszamy na spotkanie promocyjno- rekrutacyjne do projektu „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne, które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w Budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (sala konferencyjna) o godzinie 10:00

 

Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy, zapytać o szczegóły projektu.

 

Projekt „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


Doznajcie w te Święta wyjątkowego szczęścia
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny
otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei.

Życzy Kadra GOPS


SZKOLENIE


Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

Szkolenie odbędzie się w dniach od 4 do 7 marca  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro),pok. 322,  26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 8 do 14.

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy - 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy - 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,
 • warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTWMOWYM 2013


Chcesz skorzystać z porad specjalistów, którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne

 

Kryteria Przyjęcia do projektu:

1.      Złożenie kompletu dokumentów

2.      Posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo

3.      Zameldowanie na terenie gminy Skarżysko Kościelne

 

Więcej informacji otrzymają państwo w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.

 

Ilość miejsc ograniczona

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTWMOWYM 2013


Chcesz skorzystać z porad specjalistów, którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne

 

Kryteria Przyjęcia do projektu:

1.      Złożenie kompletu dokumentów

2.      Posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo

3.      Zameldowanie na terenie gminy Skarżysko Kościelne

 

Więcej informacji otrzymają państwo w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.

 

Ilość miejsc ograniczona

PROJEKT SYSTEMOWY 2013


W roku 2013 Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym będzie realizował projekt systemowy. Będzie to już szósta edycja projektu. Wkrótce więcej informacji na temat realizacji tegorocznego wsparcia.

 

Projekt współfinansowany w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

BUDZIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje o przedłużeniu rekrutacji w projekcie „Budzik przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

 

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 07 do 15 lutego 2013 r. w budynku PUP Skarżysko-Kamienna (Biuro Podawcze) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do PUP) na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

ul. 1-go Maja 105

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w PUP Skarżysko-Kamienna (pokój 107 oraz 109) oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 25 17 354, 41 25 17 334 lub w pok. 107 i 109 w PUP Skarżysko-Kamienna.

WARSZTATY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OD PODSTAW


Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

 

Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 do 14 lutego  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro), 26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 8 do 14.

 

Program szkolenia:

1.      Podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,

2.      Podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,

3.      Podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,

4.      Formy opodatkowania firmy - 1 godzina,

5.      Procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,

6.      Podstawy prawa pracy - 1 godzina,

7.      Omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,

8.      Analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,

9.      Ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,

10.  Warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,

11.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.

 

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

WARSZTATY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OD PODSTAW


Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: "Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw".

 

Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 do 14 lutego  r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1 (III piętro), 26-110 Skarżysko-Kamienna w godz. od 8 do 14.

 

Program szkolenia:

1.      Podstawy rachunkowości firmy - 3 godziny,

2.      Podstawy przedsiębiorczości społecznej - 3 godziny,

3.      Podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 2 godziny,

4.      Formy opodatkowania firmy - 1 godzina,

5.      Procedury związane z rejestracją firmy - 1 godzina,

6.      Podstawy prawa pracy - 1 godzina,

7.      Omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu - 1 godzina,

8.      Analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego - 2 godziny,

9.      Ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność - 3 godziny,

10.  Warsztaty - sporządzenie przykładowych biznes planów - 6 godzin,

11.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia - 1 godzina.

 

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały warsztatowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: www.sspii.pl

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2012 (EDYCJA 5)


Dobiegł końca projekt „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"

 

W roku 2012 GOPS po raz piaty realizował projekt systemowy. Wsparciem objęto 6 kobiet z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

 

Zrealizowano następujące działania:

 1. przeprowadzono 12 godzin „Warsztatów z doradcą zawodowym" poruszające tematykę:

- przygotowanie dla każdego uczestnika CV i listu motywacyjnego,

- doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy

- umiejętność zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej

 

 1. przeprowadzono 12 godzin „Warsztatów z psychologiem" poruszające tematykę:

- określenie predyspozycji uczestników do podjęcia pracy

- warsztaty radzenia sobie ze stresem

- role społeczne kobiet i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego

 

 1. przeprowadzono 12 godzin „Treningu kompetencji społecznych" poruszające tematykę:

- zakładanie własnej działalności gospodarczej

- metody relaksacyjne w walce ze stresem

 

 1. przeprowadzono kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
 2. przeprowadzono kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

 

 

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kompleksowe działania obejmujące różne formy wsparcia przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu. Z coraz większym zaangażowaniem włączają się w akcje organizowane przez Ośrodek. Realizacja projektu i podejmowane działania na rzecz aktywnej integracji wpływają na zmianę postrzegania Ośrodka przez społeczeństwo - przełamujemy stereotyp, że instytucje pomocy społecznej zajmują się „rozdawnictwem" pieniędzy.

 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy w człowieka i jego rozwój w różnych obszarach - edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym. Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, nawiązują nowe znajomości, integrują się ze środowiskiem lokalnym. Ponadto wzrasta ich samoocena i wiara we własne siły.

SPOTKANIA Z KOSMETYCZKĄ


W dniu 27 listopada 2012 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z kosmetyczka. Celem spotkań jest nauka jak wykonać dobry makijaż do pracy oraz dobór odpowiedniej kolorystyki ubioru.
STAŻ-DOŚWIADCZENIE KTÓRE OWOCUJE


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku -Kamiennej w partnerstwie z Urzędem Skarbowym ogłasza nabór kandydatów na staż w ramach realizacji programu ,,Staż-doświadczenie które owocuje" Edycja II.

Zapraszamy osoby bezrobotne z powiatu skarżyskiego do 25 roku życia z wykształceniem minimum średnim oraz osoby do 27 roku życia, które posiadają status absolwenta szkoły wyższej (od dnia ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy) zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.

 

Na chętne osoby czeka 6 miejsc stażowych, zaś na trzy osoby po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie znajdą szczegółowe informacje i dokumenty na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Termin składania dokumentów: od dnia 05.11.2012r. do 09.11.2012r do godziny 15.00.

40 000,00 zł NA WŁASNĄ FIRMĘ


Jeśli jesteś osobą długotrwale bezrobotną z terenu powiatu skarżyskiego i masz pomysł na biznes weź udział w projekcie „MOJA MAŁA FIRMA" realizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w projekcie to szansa na bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości max. 40 000,00 zł (wymagany wkład własny przy kwocie 40 000,00 zł to 7 060,00 zł) i przez 6 miesięcy zwrot comiesięcznych kosztów prowadzenia firmy do wysokości 1 300,00 zł.

Dodatkowo  bezpłatne:

 • Badanie motywacji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenie ABC MOJEJ FIRMY w wymiarze 24 godz. szkoleniowych
 • Doradztwo indywidualne dotyczące przygotowania biznes planu
 • Materiały szkoleniowe i podręczniki

Termin rekrutacji: od 19.11.2012 r. do 30.11.2012 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 105. tel. 41 240 88 44, 793 837 614; tel./fax. 41 251 55 60

OFERTY PRACY


Nazwa zawodu

Nazwa
stanowiska

Lokalizacja

Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej

Przedstawiciel handlowy

Skarżysko-Kamienna

Stolarz budowlany

Stolarz budowlany

Skarżysko-Kamienna

Lakiernik wyrobów drzewnych

Lakiernik wyrobów drzewnych

Skarżysko-Kamienna

Telemarketer

Telemarketer

Skarżysko-Kamienna

Szewc naprawiacz

Szewc-kaletnik

Skarżysko-Kamienna

Kierowca operator wózków jezdniowych

Operator wózków widłowych

Skarżysko-Kamienna

Sprzedawca w branży mięsnej

Sprzedawca w sklepie mięsnym

Skarżysko-Kamienna

Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownik fizyczny

Skarżysko-Kamienna

Sprzątaczka biurowa

Sprzątaczka

Skarżysko-Kamienna

SZANSA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Projekt ,,Spróbujmy razem" - wspólna szansa dla osób bezrobotnych

z orzeczeniem o niepełnosprawności i lokalnych pracodawców.

 

Od września b.r Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął realizację projektu ,,Spróbujmy razem" skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

 

Nadal poszukiwani są pracodawcy chętni zorganizować w swojej firmie staż i zatrudnić uczestników projektu. Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w PUP Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 25 17 388 lub

w pok. 14 w PUP Skarżysko-Kamienna.

 

Zapraszamy zainteresowanych pracodawców  do udziału w projekcie.

TYDZIEŃ KARIERY


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej po raz kolejny włącza się w inicjatywę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) oferując uczniom, studentom, absolwentom oraz każdemu, kto w sposób poważny traktuje swoją karierę, profesjonalne wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery - to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędzie się w dniach od 15 do 21 października pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje?".

 

IV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY  15 - 21 październik 2012 rok

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp.

Data

spotkania

Godziny spotkań

Klasa

(liczba godz.)

Doradca prowadzący

Nazwa  szkoły

Miejsce zajęć

1.

15.10.2012 r.

poniedziałek

9:45

3 A (2 h)

Edyta

Niziołek - Kiełbasa

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

11:15

3 C (1 h)

2.

16.10.2012 r.

wtorek

8:00

3 D (2 h)

Katarzyna Kobus

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

8:45

9:45

3 E (2 h)

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

10:30 - 12:30

2

Jolanta Wrońska

Joanna Skośkiewicz

Prywatny Zespół Szkół

Prywatny Zespół Szkół

ul. Sokola 38

3.

17.10.2012 r.

środa

8:45

3 C (1 h)

Justyna Rycerska

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

4.

18.10.2012 r.

czwartek

9:45

3 B (2 h)

Edyta

Niziołek - Kiełbasa

oraz PPP

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2

ul. Słowackiego 29

10:35

11:30 - 13:00

 

35 osób

Grzegorz Łapaj

Anna Wiśniewska

Zespół Szkół Technicznych

PUP

ul. 1- go Maja 105

5.

19.10.2012 r.

piątek

8:45

3 D (1 h)

Katarzyna Kobus

oraz PPP

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 3

ul. Akacjowa1

9:45

3 A (1 h)

11:30 - 13:00

35 osób

Joanna Skośkiewicz

Justyna Rycerska

Zespół Szkół Technicznych

PUP

ul. 1- go Maja 105

8:00 - 14:00

Indywidualne konsultacje

w PUP

Monika Kowalska

Agnieszka Buryło

Osoby zainteresowane

PUP pok. 102

ul. 1- go Maja 105

6.

20.10.2012 r.

sobota

10:00 - 12:00

 

Magdalena Wilk

"ŻAK" Centrum Nauki i Biznesu

"ŻAK" Centrum Nauki i Biznesu

ul. Rejowska 99

 

 

PRACODAWCO ZAPRASZAMY


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w związku z realizacją projektu ,, SPRÓBUJMY RAZEM'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.1.

 

Zaprasza pracodawców z powiatu skarżyskiego na spotkanie promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych i związane z tym korzyści, które odbędzie się w dniu 16 października br. /wtorek/ godz.12:00 w sali Klubu Pracy / wejście od ulicy Pięknej /.

Ilość miejsc ograniczona .

TEORIA JUŻ ZA NAMI


4 października 2012 zakończyła się część teoretyczna kursu na Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B.

 

Od 5 października trwają zajęcia praktyczne z nauki jazdy.

Życzymy sukcesów

TEORIA JUŻ ZA NAMI


4 października 2012 zakończyła się część teoretyczna kursu na Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B.

 

Od 5 października trwają zajęcia praktyczne z nauki jazdy.

Życzymy sukcesów

TEORIA JUŻ ZA NAMI


4 października 2012 zakończyła się część teoretyczna kursu na Przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat B.

 

Od 5 października trwają zajęcia praktyczne z nauki jazdy.

Życzymy sukcesów

KONSULTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Konsultacje dla osób bezrobotnych w sprawie wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)

Termin: 28 września 2012r. godzina 13.00

Miejsce: Sala Dolna Klubu Pracy w budynku PUP przy ulicy 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej (wejście od strony ulicy Pięknej).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wnioskodawców.

KOLEJNA SZANSA NA DOTACJĘ


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi  nabór kandydatów do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła" realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia".

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Skarżysku-Kamiennej do 25 roku życia, z wyłączeniem osób które prowadziły działalność w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a także osób które otrzymały środki publiczne na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej.

ETAPY PROJEKTU:

 • Wsparcie szkoleniowe

Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości" (30 godz.), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania  biznesplanu.

 • Wsparcie doradcze

Doradztwo indywidualne i grupowe (10 godz.) przed rozpoczęciem  działalności gospodarczej, obejmujące pomoc przy  sporządzaniu biznesplanu oraz uruchomianiu  firmy.

W wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego powstaną biznesplany, które zostaną poddane ocenie, a autorzy najlepszych z nich otrzymają środki finansowe.

 • Wsparcie finansowe

Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 18.000 zł. (obowiązkowy wkład własny minimum 15% całkowitych wydatków inwestycyjnych).

W RAMACH PROJEKTU OTRZYMASZ DODATKOWO:


- Stypendium szkoleniowe.
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo.
- Materiały szkoleniowe.

 

Formularze rekrutacyjne są przyjmowane

Od 04 września 2012 r. do  01 października 2012 r.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT B


INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

17.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

18.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

19.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

20.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

21.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

24.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

25.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

26.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

27.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

28.09.2012

Przedstawiciel handlowy

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

01.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

02.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

03.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

04.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(teoria)

8.00-13.30

(przerwa :

10.30-10.45,12.15-12.30)

6

05.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

08.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

09.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

10.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

11.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

12.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

15.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

16.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

17.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

18.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

19.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

22.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

23.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

24.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

25.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

26.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

29.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

30.10.2012

Kurs prawa jazdy kat. B

(praktyka)

8.00-19.00

(zgodnie z indywidualnym harmonogramem jazd)

9

ZACZYNAMY KURSY ZAWODOWE


Zaczymany kursy zawodowe w dniu 7 wrzesnia 2012 r rozpocznie się Kurs Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w wymiarze 150 h

HARMONOGRAM KURSU

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

07.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

10.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

11.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

12.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

13.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

14.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

17.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

18.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

19.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

20.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

21.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

24.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

25.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

26.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

27.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

28.09.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

01.10.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

02.10.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

03.10.2012

Kurs opiekunka osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych

8.00-13.00

(przerwa :

9.30-9.45,11.15-11.30)
POSZUKIWANE ZAWODY


10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, w Europie i na świecie

 

48% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudność z obsadzeniem stanowisk z powodu braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

Najbardziej poszukiwanymi pracownikami, tak jak rok temu, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, czyli m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. „Nowym stanowiskiem na liście, które od razu znalazło się na drugim miejscu jest menedżer projektów. Obserwujemy także, że z roku na rok coraz więcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych".

 

RANKING POLSKA

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Menedżerowie projektów

3. Przedstawiciele handlowi

4. Inżynierowie

5. Kierowcy

6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

7. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji

8. Kucharze/ szefowie kuchni

9. Pracownicy produkcji

10. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta

 

 

RANKING EUROPA:

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

2. Przedstawiciele handlowi

3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

4. Inżynierowie

5. Kierowcy

6. Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla

7. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

8. Pracownicy księgowości i finansów

9. Pracownicy ds. IT

10. Mechanicy

SIĘGNIJ PO DOTACJĘ


W dniu 01.08.2012r. przedłużono rekrutację uczestników do programu specjalnego „Nowa droga 2" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. Program jest adresowany do osób bezrobotnych, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do programu ukończyły co najmniej 50 rok życia. Zapraszamy przede wszystkim bezrobotne kobiety.

Rekrutacja potrwa do 31.08.2012r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej mogą zgłosić chęć uczestniczenia w programach, dzięki którym mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej..

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 sierpnia 2012r. na biurze podawczym PUP przy ulicy 1 -go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

 

Więcej informacji na http://pupskarzysko.pl/

SIĘGNIJ PO DOTACJĘ


W dniu 01.08.2012r. przedłużono rekrutację uczestników do programu specjalnego „Nowa droga 2" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. Program jest adresowany do osób bezrobotnych, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do programu ukończyły co najmniej 50 rok życia. Zapraszamy przede wszystkim bezrobotne kobiety.

Rekrutacja potrwa do 31.08.2012r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej mogą zgłosić chęć uczestniczenia w programach, dzięki którym mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej..

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 sierpnia 2012r. na biurze podawczym PUP przy ulicy 1 -go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

 

Więcej informacji na http://pupskarzysko.pl/

KOLEJNA SZANSA NA DOTACJE NAWET DO 40 000,00 ZŁ


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ,,Na swoim najlepiej II edycja" osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu przewidziane są 3 formy wsparcia:

- wsparcie doradczo - szkoleniowe,

- dotacja inwestycyjna do 40 000 zł

- wsparcie pomostowe (podstawowe po 1500 zł przez 6 miesięcy oraz możliwość przedłużenia wsparcia na kolejne 6 miesięcy).

 

Więcej informacji na http://www.pupskarzysko.pl/

 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI


Rok 2011 był korzystny dla niań. Rosnące trudności z zapisaniem dziecka do żłobka lub przedszkola spowodowały, że rodzice chętniej korzystali z alternatywnych form opieki, takich jak klubiki dziecięce czy usługi opiekunek.

Sytuacja niań poprawiła się także dzięki wprowadzonej w październiku 2011 r. "Ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat trzech", która przyniosła im takie benefity, jak składki ZUS opłacone z budżetu państwa, możliwość uwzględnienia przepracowanych lat podczas naliczania emerytury oraz przede wszystkim łatwość legalizacji zatrudnienia.

 

Największe zainteresowanie współpracą z opiekunkami odnotowano w Warszawie - tam liczba rodziców poszukujących niani wzrosła aż o 25 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe miasta również osiągnęły wysokie wskaźniki rejestracji ofert pracy: w Krakowie wzrost rok do roku wyniósł ponad 19 proc., w Poznaniu i Wrocławiu - niemal 18 proc., zaś w Łodzi - nieco ponad 12 proc. Co ciekawe, również w mniejszych miejscowościach i wsiach rośnie liczba opiekunek i ofert pracy dla nich.

 

Typowa polska opiekunka to kobieta w wieku 29 lat, pracująca w dużym mieście, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe. Jej podopieczny ma zazwyczaj nie więcej niż 3 lata. Do obowiązków niani należy najczęściej karmienie, czynności opiekuńczo - higieniczne, spacery, a także dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny powierzonych im maluchów.

 

Niania zarabia 8,92 zł za godzinę pracy, co przy ośmiogodzinnej opiece od poniedziałku do piątku daje jej wynagrodzenie w wysokości 1427 zł miesięcznie. Opiekunki z dużych aglomeracji, takich jak Warszawa czy Kraków, zarabiają więcej niż nianie z mniejszych miast.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI


Rok 2011 był korzystny dla niań. Rosnące trudności z zapisaniem dziecka do żłobka lub przedszkola spowodowały, że rodzice chętniej korzystali z alternatywnych form opieki, takich jak klubiki dziecięce czy usługi opiekunek.

Sytuacja niań poprawiła się także dzięki wprowadzonej w październiku 2011 r. "Ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat trzech", która przyniosła im takie benefity, jak składki ZUS opłacone z budżetu państwa, możliwość uwzględnienia przepracowanych lat podczas naliczania emerytury oraz przede wszystkim łatwość legalizacji zatrudnienia.

 

Największe zainteresowanie współpracą z opiekunkami odnotowano w Warszawie - tam liczba rodziców poszukujących niani wzrosła aż o 25 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe miasta również osiągnęły wysokie wskaźniki rejestracji ofert pracy: w Krakowie wzrost rok do roku wyniósł ponad 19 proc., w Poznaniu i Wrocławiu - niemal 18 proc., zaś w Łodzi - nieco ponad 12 proc. Co ciekawe, również w mniejszych miejscowościach i wsiach rośnie liczba opiekunek i ofert pracy dla nich.

 

Typowa polska opiekunka to kobieta w wieku 29 lat, pracująca w dużym mieście, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe. Jej podopieczny ma zazwyczaj nie więcej niż 3 lata. Do obowiązków niani należy najczęściej karmienie, czynności opiekuńczo - higieniczne, spacery, a także dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny powierzonych im maluchów.

 

Niania zarabia 8,92 zł za godzinę pracy, co przy ośmiogodzinnej opiece od poniedziałku do piątku daje jej wynagrodzenie w wysokości 1427 zł miesięcznie. Opiekunki z dużych aglomeracji, takich jak Warszawa czy Kraków, zarabiają więcej niż nianie z mniejszych miast.

SZANSA NA DOTACJĘ


W dniu 29.06.2012r. przedłużono rekrutację uczestników do programów specjalnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. Rekrutacja potrwa do 31.07.2012r.

Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej mogą zgłosić chęć uczestniczenia w programach, dzięki którym mogą uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Program specjalny „Nowa droga 1"

adresowany do osób bezrobotnych, które do dnia podpisania umowy o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie ukończą 30 roku życia.

 

Program specjalny „Nowa droga 2"

adresowany do osób bezrobotnych, które w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do programu ukończyły co najmniej 50 rok życia.

 

 

Na stronie internetowej http://www.pupskarzysko.pl/ w zakładce pod nazwą Programy Specjalne znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy do programów oraz Regulamin uczestnictwa w programach. W/w dokumenty są również dostępne bezpośrednio w siedzibie PUP oraz w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych PUP ( Skarżysko-Kościelne, Suchedniów, Bliżyn).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 lipca 2012r. na biurze podawczym PUP przy ulicy 1 -go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej.

 

W programach przewidziane są działania dla każdego uczestnika:

poradnictwo indywidualne w formie rozmowy z doradcą zawodowym celem określenia poziomu umiejętności menadżerskich, przedsiębiorczych i kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej,

grupowa informacja zawodowa - spotkanie na temat warunków podejmowania działalności gospodarczej realizowane we współpracy z przedstawicielami ZUS i Urzędu Skarbowego,

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - bezzwrotnych środków w wysokości do 18.000,00 zł,

refundacja kosztów usług księgowych - dla osób, które uzyskały w ramach programów dotację na działalność w wysokości do 200,00 zł przez okres 3 miesięcy.

oraz działanie fakultatywne :

szkolenie indywidualne - mające na celu dostawanie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z profilem planowanej działalności.

 

KOMUNIKAT


W związku z zakończeniem prac Zespołów Zadaniowych do spraw oceny wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy ramach posiadanych środków PUP planuje sukcesywne zawieranie umów począwszy od miesiąca lipca 2012r.

 

Kolejny termin naboru wniosków ogłoszony zostanie komunikatem na stronie internetowej Urzędu: www.pupskarzysko.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA ZAKOŃCZONE


W dniu 22 czerwca 2012 r. zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkania dotyczyły m.in. :

- podniesienia własnej samooceny

- radzenia sobie w sytuacjach problemowych

- doboru odpowiedniej ścieżki zawodowej

 

Łącznie przeprowadzono 24 h indywidualnych spotkań

 

Spotkania były współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA ZAKOŃCZONE


W dniu 22 czerwca 2012 r. zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkania dotyczyły m.in. :

- podniesienia własnej samooceny

- radzenia sobie w sytuacjach problemowych

- doboru odpowiedniej ścieżki zawodowej

 

Łącznie przeprowadzono 24 h indywidualnych spotkań

 

Spotkania były współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM


W dniu 20 czerwca 2012 rozpoczną się indywidualne spotkania z psychologiem  realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 h indywidualnego wsparcia (po 2 h na osobę)

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

20.06.2012

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

6

22.06.2012

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne

9:00-15:00

6

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCA ZAWODOWYMW dniu 19 czerwca 2012 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 h indywidualnego wsparcia (po 2 h na osobę)

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

19.06. 2012

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

9:00-15:00

6

21.06 2012

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

9:00-15:00

6

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ


Przypominamy, iż od 1 czerwca 2012 r do 12 czerwca 2012 r można składać w Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej  wnioski na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ


Przypominamy, iż od 1 czerwca 2012 r do 12 czerwca 2012 r można składać w Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej  wnioski na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM


W dniu 1 czerwca 2012 rozpoczną się warsztaty z psychologiem realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 h warsztatów

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

01.06.2012

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-14:00

6

12.06.2012

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-14:00

6

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM


W dniu 1 czerwca 2012 rozpoczną się warsztaty z psychologiem realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 h warsztatów

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

01.06.2012

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-14:00

6

12.06.2012

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-14:00

6

DOTACJA NA STRAT


Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2012, ogłasza trzeci nabór wniosków o: dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt systemowy „Teraz praca"),

Wnioski można składać od 1 czerwca 2012r. do 12 czerwca 2012r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko-Kamienna w godz. 7:00 - 15:00.

JUŻ NIEDŁUGO PIERWSZE WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU


W dniu 21 maja 2012 rozpoczną się warsztaty realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

1.      Warsztaty treningu kompetencji społecznych w wymiarze 18 h

2.      Warsztaty z psychologiem w wymiarze 12 h

3.      Warsztaty z doradca zawodowym w wymiarze 12 h

POŻĄDANE ZAWODY


Dziesięć najbardziej pożądanych dziś zawodów to:

1.      Inżynierowie budowlani

2.      Kierownicy budów

3.      Konstruktorzy maszyn

4.      Eksperci od reklamy i sprzedaży internetowej

5.      Moderatorzy dyskusji internetowych

6.      Programiści pra

7.      Pracownicy działu IT

8.      Budowlańcy z wykształceniem zawodowym

9.      Kasjerzy

10.  Księgowi i finansiści

 

Popyt na budowlańców to efekt ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz w związku z nowymi drogami i obiektami na Euro 2012.

POŻĄDANE ZAWODY


Dziesięć najbardziej pożądanych dziś zawodów to:

1.      Inżynierowie budowlani

2.      Kierownicy budów

3.      Konstruktorzy maszyn

4.      Eksperci od reklamy i sprzedaży internetowej

5.      Moderatorzy dyskusji internetowych

6.      Programiści pra

7.      Pracownicy działu IT

8.      Budowlańcy z wykształceniem zawodowym

9.      Kasjerzy

10.  Księgowi i finansiści

 

Popyt na budowlańców to efekt ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz w związku z nowymi drogami i obiektami na Euro 2012.

POŻĄDANE ZAWODY


Dziesięć najbardziej pożądanych dziś zawodów to:

1.      Inżynierowie budowlani

2.      Kierownicy budów

3.      Konstruktorzy maszyn

4.      Eksperci od reklamy i sprzedaży internetowej

5.      Moderatorzy dyskusji internetowych

6.      Programiści pra

7.      Pracownicy działu IT

8.      Budowlańcy z wykształceniem zawodowym

9.      Kasjerzy

10.  Księgowi i finansiści

 

Popyt na budowlańców to efekt ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz w związku z nowymi drogami i obiektami na Euro 2012.

OFERTY PRACY


Stanowisko pracyNazwa stanowiska pracy:

Stolarz


Zakres obowiązków:

Obsługa maszyn stolarskich, produkcja i montaż schodów.


Liczba wolnych miejsc pracy:

1

Sposób AplikowaniaSposób aplikowania:

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy


Nazwa urzędu pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim


Adres:

Al. 3-go Maja 36
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , Polska


Nr skrzynki pocztowej:

174


Osoba do kontaktu:

Sławomir Kocjan


Nr telefonu:

265-42-08

Stanowisko pracyNazwa stanowiska pracy:

Sprzedawca*


Zakres obowiązków:

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych / Job vacancy available for disabled. Sprzedawca


Liczba wolnych miejsc pracy:

1

Sposób AplikowaniaSposób aplikowania:

Bezpośrednio do pracodawcy


Adres:

Malczewskiego 14
00-013 Kielce , Polska


Osoba do kontaktu:

Dariusz Orski


Nr telefonu:

661-630-660


Wymagane dokumenty:

WN OS NP


SPOTKANIE PROMOCZJNO REKRUTACYJNE


Zapraszamy na spotkanie promocyjno- rekrutacyjne do projektu „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne, które odbędzie się 28 marca 2012 r. w Budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy, zapytać o szczegóły projektu. Projekt „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SPOTKANIE PROMOCZJNO REKRUTACYJNE


Zapraszamy na spotkanie promocyjno- rekrutacyjne do projektu „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne, które odbędzie się 28 marca 2012 r. w Budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy, zapytać o szczegóły projektu. Projekt „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTWMOWYM 2012


Chcesz skorzystać z porad specjalistów którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne

 

Kryteria Przyjęcia do projektu:

1. Złożenie kompletu dokumentów
2. Posiadanie statutu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
3. Okres pozostawania bez pracy
4. Zameldowanie na terenie gminy Skarżysko Kościelne

 

Więcej informacji otrzymają państwo w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.

 

Ilość miejsc ograniczona

PROJEKT SYSTEMOWY 2012


W roku 2012 Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym będzie realizował projekt systemowy. Będzie to już piąta edycja projektu. Wkrótce więcej informacji na temat realizacji tegorocznego wsparcia.

 

Projekt współfinansowany w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT 2011


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 2011 (EDYCJA 4)


Dobiegł końca projekt „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"

 

W roku 2011 GOPS po raz czwarty realizował projekt systemowy. Wsparciem objęto 8 kobiet z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

 

Zrealizowano następujące działania:

 1. przeprowadzono 18 godzin „Warsztatów z doradcą zawodowym" poruszające tematykę:

- przygotowanie dla każdego uczestnika CV i listu motywacyjnego,

- doskonalenie umiejętności poszukiwania pracy

- umiejętność zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej

 

 1. przeprowadzono 18 godzin „Warsztatów z psychologiem" poruszające tematykę:

- określenie predyspozycji uczestników do podjęcia pracy

- warsztaty radzenia sobie ze stresem

- role społeczne kobiet i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego

 

 1. przeprowadzono 42 godzin „Treningu kompetencji społecznych" poruszające tematykę:

- kreowanie własnego wizerunku

- zarządzanie czasem

- zakładanie własnej działalności gospodarczej

- metody relaksacyjne w walce ze stresem

 

 1. przeprowadzono 200 godzin kursu Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
 2. przeprowadzono 180 godzin Kurs fryzjersko-kosmetycznego
 3. przeprowadzono 220 godzin  kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

 

 

Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kompleksowe działania obejmujące różne formy wsparcia przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu. Z coraz większym zaangażowaniem włączają się w akcje organizowane przez Ośrodek. Realizacja projektu i podejmowane działania na rzecz aktywnej integracji wpływają na zmianę postrzegania Ośrodka przez społeczeństwo - przełamujemy stereotyp, że instytucje pomocy społecznej zajmują się „rozdawnictwem" pieniędzy.

 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy w człowieka i jego rozwój w różnych obszarach - edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym. Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, nawiązują nowe znajomości, integrują się ze środowiskiem lokalnym. Ponadto wzrasta ich samoocena i wiara we własne siły.
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SYSTEMOWY 2011 (EDYCJA 4)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt systemowy
„Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne".

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2011 r (wtorek)

o godzinie 8:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

OFERTY PRACY stan na dzień 29.11.2011


NAZWA ZAWODU: ZAOPATRZENIOWIEC

a) miejsce pracy- Skarżysko- Kamienna
b) umiejętności-kwalifikacje- prawo jazdy kat. „b"
c) staż pracy- nie wymagany
d) inne- brak nałogów!!!
e) zmianowość jedna zmiana
f) rodzaj zatrudnienia - umowa na czas określony
g) Wymiar czasu pracy - 1 etat
h) Stawka: od 1386 ,00 zł brutto
i) Rekrutacja (sposób aplikowania- tylko ze skierowaniem z PUP

 

NAZWA ZAWODU: SPRZEDAWCA W BRANŻY MIĘSNEJ
b) wykształcenie- zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe
c) umiejętności-kwalifikacje -obsługa kasy fiskalnej
d) staż pracy- wymagane
e) charakterystyka wykonywanej pracy- sprzedaż, obsługa klienta
f) zmianowość- dwie zmiany
g) rodzaj zatrudnienia- umowa na czas określony
h) system wynagrodzenia- cały etat (od 1400 zł/brutto)
i) rekrutacja (sposób aplikowania):tylko ze skierowaniem z pup

 

 

więcej ofert pracy na www.pupskarzysko.pl

POŚREDNICTWO PRACY


Pośrednictwo pracy - polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

 

Pośrednictwo pracy opiera się na następujących zasadach: bezpłatności, dostępności, dobrowolności, jawności i równości.

 

Dział Pośrednictwa Pracy w PUP odpowiada za:

1. Udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
2. Pozyskiwanie ofert pracy,
3. Udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszonych miejscach pracy,
4. Informowanie bezrobotnych i innym osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
5. Inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
6. Współdziałanie z innymi urzędami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotna i poszukujące pracy,
7. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o przysługujących im prawach i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usługi pośrednictwa pracy.

 

Ze względu na zakres informacji o pracodawcy bezpośrednio dostępnych dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi pośrednictwo w formie zamkniętej, otwartej oraz zbiorowej:

 

Pośrednictwo zamknięte - polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podawanej do wiadomości publicznej bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Pośrednik pracy dokonuje selekcji i doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę  kierując na rozmowy kwalifikacyjne tylko osoby spełniające te wymagania. Zaletą takiej formy pośrednictwa jest odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji lub posiadają kwalifikacje niepełne.

 

Pośrednictwo otwarte - polega na podaniu do publicznej wiadomości oferty pracy umożliwiającej identyfikację pracodawcy. Pośrednictwo pracy otwarte realizowane jest przez zamieszczanie ofert pracy w tablicach informacyjnych urzędu pracy, w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz kierowanie na rozmowy kwalifikacyjne przez pośrednika pracy bezrobotnych i poszukujących pracy. Pośrednictwo otwarte ma szczególne uzasadnienie gdy pracodawca nie posiada ściśle określonych wymagań odnośnie kandydatów lub PUP nie posiada w swoim rejestrze osób o kwalifikacjach interesujących pracodawcę.

 

Giełda pracy - jest formą zbiorowej realizacji oferty pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy,

targi pracy - to zbiorowa forma prezentacji ofert pracy umożliwiająca bezpośredni kontakt różnych (wielu) pracodawców z różnymi (wieloma) kandydatami do pracy.

ZAPROSZENIE NA BADANIA


Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zaprasza na bezpłatne badania wszystkie panie
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.


Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w nowoczesny cyfrowy  mammograf, umożliwiający wykonanie badania piersi oraz w fotel ginekologiczny do badań cytologicznych.


Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 28 listopada 2011 r. do 29 listopada 2011 r. roku na parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2 a, a badania będą wykonywane w godzinach od 9.00 do 16.00.

Panie zainteresowane wykonaniem badania mogą się zarejestrować na miejscu
w cytomammobusie lub pod numerem telefonu 0 661 911 300.

art. ze strony http://www.skarzysko.com.pl

ZAPROSZENIE NA BADANIA


Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zaprasza na bezpłatne badania wszystkie panie
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego.


Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w nowoczesny cyfrowy  mammograf, umożliwiający wykonanie badania piersi oraz w fotel ginekologiczny do badań cytologicznych.


Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 28 listopada 2011 r. do 29 listopada 2011 r. roku na parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2 a, a badania będą wykonywane w godzinach od 9.00 do 16.00.

Panie zainteresowane wykonaniem badania mogą się zarejestrować na miejscu
w cytomammobusie lub pod numerem telefonu 0 661 911 300.

art. ze strony http://www.skarzysko.com.pl

ZAKOŃCZENIE KURSU FRYZJERSKO KOSMETYCZNEGO


W październiku zakończył się kurs „fryzjersko kosmetyczny".

Łącznie przeprowadzono 180 godzin kursu

W kursie wzięła udział 1 osoba.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE- KOMUNIKAT


Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne mogą ubiegać się o przyznanie w miesiącu listopadzie i grudniu 2011r. pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł.

Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone na miesiąc listopad i grudzień 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.06.139.992 z późn. zm.). Pomoc przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Pomocy udziela się na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego złożony do organu właściwego w rozumieniu ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek składa się w terminie do 31.10.2011r. a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

 

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym pok. Nr 13.

OFERTY PRACY z dnia 28.09.2011


NAZWA STANOWISKA: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

 Termin składania aplikacji:  Do 30.01.2012

 miejsce pracy;  SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: POMOC KUCHENNA

Termin składania aplikacji : Do 30.01.2012

miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: POMOC KUCHARZA/ KOMBI DRIVE

 Termin składania aplikacji: Do 30.01.2012

 miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

NAZWA STANOWISKA: KELNER/KA

 Termin składania aplikacji: Do 30.01.2012

 miejsce pracy- SKARŻYSKO-KAMIENNA

 

więcej na www.pupskarzysko.pl
HARMONOGRAM KURSU OPIEKUNKI


HARMONOGRAM KURSU OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                          

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

19.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

20.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

21.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

22.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

23.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

26.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

27.09.2011

 

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

28.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

29.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

30.09.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

03.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

04.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

05.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

06.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

07.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

10.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

11.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

12.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

13.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

14.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

17.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

18.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

19.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

20.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

21.10.2011

Kurs opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8
HARMONOGRAM KURSU FRYZJERSKO KOSMETYCZNEGO


HARMONOGRAM KURSU FRYZJERSKO KOSMETYCZNEGO

 

 

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

05.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

06.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

07.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

08.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

09.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

12.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

13.09.2011

 

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

14.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

15.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

16.09.2011

Kurs fryzjerski

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

19.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

20.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

21.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

22.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

23.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

26.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

27.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

28.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

29.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

30.09.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

03.10.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

04.10.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-14.30

(przerwa :

10.15-10.30,12.45-13.00)

8

05.10.2011

Kurs kosmetyczny

8.00-11.15

 (przerwa 9.30-9.45)

4

KURS OPIEKUNKI


We wrześniu rozpocznie się kurs „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych".

Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w Skarżysku Kamiennej, CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54

 

Liczba godzin kursu

110 h - zajęć teoretycznych

90 h - zajęć praktycznych

Łącznie zostanie przeprowadzone 200 godzin kursu

 

W ramach kursu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem będzie refundowany.
KURS PRZEDSTAWICEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT B


We wrześniu 2011 rozpocznie się kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B". Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w Skarżysku Kamiennej, CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54

 

Liczba godzin dla kursu prawa jazdy kat B

68 h - zajęć teoretycznych

152 h - zajęć praktycznych w tym 30 h nauki jazdy

Łącznie zostanie przeprowadzone 220 godzin kursu

 

W ramach kursu uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe. Dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem będzie refundowany. W ramach kursu przeprowadzony zostanie jeden egzamin państwowy zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

KURS FRYZJERSKO KOSMETYCZNY


We wrześniu 2011 rozpocznie się kurs „Fryzjersko kosmetyczny". Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w Skarżysku Kamiennej, CKZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54. Zajęcia praktyczne odbędą się w Salonie kosmetyczno - fryzjerski „ Świat Grzebienia i Urody" 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1-go Maja 102

 

Liczba godzin kursu

60 h - zajęć teoretycznych

120 h - zajęć praktycznych

Łącznie zostanie przeprowadzone 180 godzin kursu

 

W ramach kursu uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe. Dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem będzie refundowany.

ZAWODY, KTÓRE BĘDĄ POSZUKIWANE I CENIONE:


1. Handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej, internetowej.
2. Inżynierowie: budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki.
3. Finansiści: księgowi, specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami.
4. Informatycy: programiści, projektanci serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń.
5. Doradcy zawodowi i personalni (specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy, szkoleniowcy i trenerzy ).
6. Specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m. in.: doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi.
7. Biotechnicy i biotechnologowie.
8. Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci.
9. Nauczyciele języków obcych i tłumacze.


Na zatrudnienie mogą też liczyć fachowcy świadczący usługi:

1. Fryzjerzy i kosmetyczki.
2. Pracownicy przemysłu spożywczego.
3. Robotnicy budowlani (do robót wykończeniowych).
4. Sprzedawcy i handlowcy.

JUŻ WKRÓTCE KURSY ZAWODOWE


Już w wkrótce odbędą się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne". Ośmiu beneficjentów projektu zostanie skierowanych na następujące kursy:

 

Kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych lub nazwie zbliżonej - dla 4 osób.

Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B- lub nazwie zbliżonej - dla 3 osób.

Kurs Fryzjersko kosmetyczny lub nazwie zbliżonej - dla 1 osoby.

ZAWODY PRZYSZŁOSCI


Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów marketingu, maklerów giełdowych i innych. Niektóre z tych profesji nadal są zawodami przyszłości, o innych zapomnimy.

  

W wyniku analiz przeprowadzonych w Polsce, wiadomo, że drastycznie spada, w wyniku redukcji zatrudnienia, liczba górników, hutników, pracowników transportu, przemysłu paliwowego, przemysłu przetwórczego, lekkiego, tartacznego itp. Te same prognozy wskazują na rozwój (za 10-15 lat lub wcześniej) zatrudnienia w obszarach do tej pory słabo obsadzonych. Ma na to wpływ rozwój naszego społeczeństwa w dziedzinach związanych z: badaniami naukowymi, prawem, zdrowiem, oświatą, różnego rodzaju doradztwem, mediami, informacją, itp.

 

 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

 

1. Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi.

2. Techniczny personel obsługi komputerów.

3. Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego.

4. Fizycy, chemicy i pokrewni.

5. Gospodarze budynków, zmywacze szyb itp..

6. Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle.

7. Informatycy.

8. Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych.

9. Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych.

10. Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali i materiałów pokrewnych.

11. Pracownicy usług ochrony.

12. Pracownicy ds. Finansowych i statystycznych.

13. Specjalności ds. Biznesu.
14. Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy.

15. Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu.

16. Architekci, inżynierowie i pokrewni.

17. Ładowacze nieczystości i pokrewni.

18. Pozostali pracownicy obsługi biurowej.

19. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni.

20. Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

ZAWODY POSZUKIWANE NA RYNKACH PRACY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE


W większości państw UE najbardziej poszukiwani są pracownicy fizyczni, a w szczególności sezonowi (zbiory owoców, warzyw, budownictwo, hotelarstwo i gastronomia). Niektóre kraje chętnie przyjmują pracowników z wysokimi kwalifikacjami: informatyków, inżynierów czy lekarzy.

 

Zawody, których przedstawiciele są w danym kraju najbardziej poszukiwani to:

 

Austria - w sezonie zimowym w hotelach recepcjoniści, kelnerzy, pokojowi.

Belgia - w Brukseli: urzędnicy oraz tłumacze, informatycy, sprzątaczki.

Dania - głównie lekarze, pielęgniarki i pracownicy domów opieki społecznej, ale też kucharze i kelnerzy.

Francja - zawody związane z telekomunikacją, przemysł metalurgiczny i stoczniowy.

Finlandia - branża IT (programiści specjaliści od sieci komputerowych), personel medyczny.

Grecja - praca sezonowa w turystyce oraz marynarce i inżynierowie budowlani.

Hiszpania - branża ogrodniczo - rolnicza, budowlana, pomoce domowe i opiekunki do dzieci.

Irlandia - informatycy, architekci, finansiści, personel medyczny.

Niemcy - budownictwo, rolnictwo, gastronomia, personel medyczny, informatycy.

Portugalia - rolnictwo, turystyka, budownictwo, kierowcy, mechanicy.

Szwecja - rolnictwo, leśnictwo, personel medyczny.

Wielka Brytania - turystyka, gastronomia, budownictwo, personel medyczny, finansiści, informatycy, nauczyciele.

Włochy - pielęgniarki, lekarze, pracownicy budowlani, pomoce domowe, turystyka, gastronomia.

Luksemburg - pojedyncze oferty pracy (specjaliści wysokiej klasy).

WARSZTATY ZAKOŃCZONE


ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

 

W dniu 30 kwietnia 2011 zakończył się cykl warsztatowy realizowany w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

1.      Warsztaty treningu kompetencji społecznych w wymiarze 32 h

Na warsztatach poruszano miedzy innymi takie tematy jak: jak wałczyć ze stresem, jak odpowiednio się prezentować w miejscu pracy, jak dbać o urodę. Uczestniczki miały okazje nauczyć się profesjonalnego makijażu oraz uzyskać porady specjalisty w dziedzinie kosmetyki naturalnej. Beneficjenci dowiedzieli się również skąd pozyskiwać środki na założenie własnej działalności.

 

2.      Warsztaty z psychologiem w wymiarze 18 h

3.      Warsztaty z doradca zawodowym w wymiarze 18 hWARSZTATY Z PSYHOLOGIEM


W dniu 8 kwietnia 2011 rozpoczną się warsztaty z psychologiem realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

Warsztaty z psychologiem będą dotyczyć poprawy własnej samooceny, zdobycia lub rozszerzenia umiejętności personalnych.

Cel spotkań : zachęcanie  i motywowanie uczestników do efektywnej pracy, udzielanie im wsparcia, rad i skutecznej pomocy. Uczestnik, przy pomocy psychologa, dokonuje bilansu mocnych i słabych stron, przeprowadza autoanalizę odnośnie własnych zasobów oraz określa ewentualne obszary do rozwoju. Psycholog dokonuje diagnozy uczestnika pod kątem predyspozycji zawodowych, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jego efektywności osobistej.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z PSYCHOLOGIEM

 

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

8 kwietnia  (piątek)

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-15:00

6

15 kwietnia (piątek)

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-15:00

6

26 kwietnia 2011 (wtorek)

 

Warsztaty z psychologiem

9:00-15:00

6

 

WARSZTATY TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH


W dniu 5 kwietnia 2011 rozpoczęły się warsztaty treningu kompetencji społecznych realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

Trening kompetencji społecznych będzie obejmował tematykę zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej uruchomienie, radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu, dbania o urodę, prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej itp.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

5 kwietnia 2011 (wtorek)

"Właściwa samoocena kluczem do sukcesów w życiu zawodowym i osobistym"

9:00-15:00

6

6 kwietnia 2011 (środa)

"Pielęgnacja twarzy i ciała zgodnie z rytmem księżyca"

9:00-15:00

6

7 kwietnia 2011 (czwartek)

"Gabinet kosmetyczny w twoim domu - Jak wykorzystać naturalne produkty w celu poprawienia urody"

9:00-15:00

6

11 kwietnia 2011 (poniedziałek)

Jak pozyskać środki finansowe na założenie i rozwój własnej firmy?

9:00-15:00

6

12 kwietnia 2011 (wtorek)

"Odpowiednie odżywianie gwarancją zdrowia i urody"

9:00-15:00

6

13 kwietnia 2011 (środa)

"Walka ze stresem w pracy i w domu. Uwalniając się od stresu poczuj harmonię ciała i duszy - Proste techniki relaksacyjne pozwalające na prawdziwe odprężenie"

9:00-15:00

6

14 kwietnia 2011 (czwartek)

 

Piszę Biznesplan własnej firmy

9:00- 15:00

6

 

WARSZTATY CZAS ZACZĄĆ


W dniu 5 kwietnia 2011 rozpoczną się warsztaty realizowane w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

1. Warsztaty treningu kompetencji społecznych w wymiarze 32 h
2. Warsztaty z psychologiem w wymiarze 18 h
3. Warsztaty z doradca zawodowym w wymiarze 18 h

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym informuje o zakończonym procesie rekrutacji do projektu systemowego 2011.

Do projektu zakwalifikowano 8 osób.

SPOTKANIE INFORMACYJNO REKRUTACYJNE


Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjno -informacyjne do projektu „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne, które odbędzie się 29 marca 2011 r. w Budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym (sala konferencyjna).

 

Na spotkaniu zostaną omówione działania projektowe. Osoby chętne do udziału w projekcie będą mogły pobrać formularz zgłoszeniowy.

DZIEŃ KOBIET


Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzymy Wam ....

wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

 

Zespół GOPS Skarżysko Kościelne

REKRUTACJA TRWA


REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2011 TRWA

 

Wciąż trwa rekrutacja do projektu „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne".

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie:
Kryteria dostępu do projektu

a) osoba posiada statut osoby bezrobotnej,
b) korzystaj ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym,
c) jest zameldowana na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
d) jest w wieku aktywności zawodowej.
e) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniami


 Kryteria wyboru grupy docelowej:
a) Motywacja do wzięcia udziału w projekcie (oceniana przez pracownika socjalnego)
b) Niskie kwalifikacje zawodowe
c) Szanse osoby na podjęcie pracy w wyniku realizacji projektu (oceniana przez pracownika socjalnego)
d) Okres pozostawania bez pracy

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 2011


Chcesz skorzystać z porad specjalistów którzy pomogą ci w znalezieniu pracy?

Chcesz nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zmienić/ uaktualnić swoje kwalifikacje

Pragniesz założyć własną działalność gospodarczą?

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

 

Aby wziąć udział w projekcie systemowym „Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy który znajduje się w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a. 26-115 Skarżysko Kościelne

 Kryteria Przyjęcia do projektu:

1. Złożenie kompletu dokumentów
2. Posiadanie statutu osoby bezrobotne
3. Okres pozostawania bez pracy
4. Zameldowanie na terenie gminy Skarżysko Kościelne

 

Więcej informacji otrzymają państwo w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.

 

Ilość miejsc ograniczona

PROJEKT SYSTEMOWY 2011


            W roku 2011 Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym będzie realizował projekt systemowy. Będzie to już czwarta edycja projektu. Wkrótce więcej informacji na temat realizacji tegorocznego wsparcia.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Gdy na niebie wigilijnym pierwsza gwiazdka zaświeci,

Gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,

Niech kolędą przypłyną do Was te życzenia zdrowia ,miłości

oraz wszelkiej obfitości W duchu Świąt Bożego Narodzenia.

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

 

Życzą

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku Kościelnym

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2010


Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym zakończyło realizacje  projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. w 2010 r.

W projekcie „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne w roku 2010 wzięło udział 6 osób z terenu Gminy Skarżysko Kościelne będących w wieku aktywizacji zawodowej.

Zrealizowano następujące działania:

1. Warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 24 h
2. Warsztaty z psychologiem w wymiarze 24 h
3. Trening kompetencji społecznych w wymiarze 24 h o następującej tematyce:

     a) Piszę biznesplan swojej firmy w wymiarze
     b) Jak pozyskać środki finansowe na założenie i rozwój własnej firmy?
     c) Analiza siebie w wymiarze
     d) Jak aktywnie poszukiwać pracy?
     e) Odpowiednia autoprezentacja sposobem na sukces w życiu zawodowym
     f) Gabinet kosmetyczny w twoim domu-jak wykorzystać naturalne produkty w celu poprawienia urody

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze 12 h (po 2 h na uczestnika)

Ponadto w ramach projektu zorganizowano:

5. Kurs „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych" w wymiarze 200 h
6. Kurs „Kierowca wózków jezdniowych" w wymiarze 67 h
7. Kurs „Podstawy obsługi komputera" w wymiarze 130 h


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV EDYCJA PROJEKTU OD MARGINALIZACJI DO AKTYWIZACJI (…)


Gmina Skarżysko Kościelne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym będzie realizowało w 2011 r. projekt systemowy z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Będzie to już IV edycja projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne. Gminny Ośrodek projekt systemowy realizuje nieprzerwanie od 2008 r. Z warsztatów, kursów, indywidualnego wsparcia psychologicznego realizowanego w ramach projektu skorzystało już 25 osób w wieku aktywności zawodowej z Gminy Skarżysko Kościelne.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAKOŃCZENIE INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO


W dniu 17 grudnia 2010 zakończyły się spotkania z psychologiem. Każdy z uczestników brał udział w 2 godzinach indywidualnego wsparcia psychologicznego. Tym samym zakończyły się działania wspierające osoby objęte tegorocznym projektem.

ZAKOŃCZENIE DODATKOWYCH WARSZTATÓW


W dniu 9 grudnia 2010 zakończyły się dodatkowe warsztaty z kreowania własnego wizerunku oraz z autoprezentacji. Uczestnicy warsztatów wcielali się w role pracodawców którzy przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne jak i kandydatów do pracy. Tym samym mogli pod okiem trenera ćwiczyć zachowanie podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy warsztatów mieli również okazje nauczyć się jak wykonać profesjonalny makijaż oraz jak dbać o urodę. W sumie przeprowadzono 12 godzin warsztatów.

ZAKOŃCZENIE KURSU KOMPUTEROWEGO


W dniu 01.12.2010 zakończył się kurs z podstaw obsługi komputera zorganizowany w ramach projektu „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne.

Kurs trwał 130 h i obejmował tematykę:

 

 • Podstawy technik informatycznych
 • Baz danych
 • Komputerowa edycja i formatowanie tekstów
 • Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
 • Internet i poczta elektroniczna
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Projektowanie stron WWW
 • Projektowanie prezentacji

 

W kursie wzięła udział jedna uczestniczka projektu.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU


HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

8 grudnia 2010 (środa)

 

Odpowiednia autoprezentacja sposobem na sukces w życiu zawodowym

9:00-15:00

6

Anna Mikos Vadjic

9 grudnia 2010 (czwartek)

Gabinet kosmetyczny w twoim domu-jak wykorzystać naturalne produkty w celu poprawienia urody

9:00-15:00

6

Anna Mikos Vadjic

 

DODATKOWE WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w miesiącu grudniu zorganizuje dodatkowe warsztaty aktywizacji zawodowej.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła kreowania własnego wizerunku oraz autoprezentacji. Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalną kosmetyczkę i będą trwały 2 dni.

 

Serdecznie zapraszamy

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w ramach projektu systemowego w miesiącu grudniu zorganizuje indywidualne spotkania z psychologiem. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 godzinnym spotkaniu.

Pracownicy socjalni spotkania będą ustalać na konkretną godzinę indywidualnie z każdym beneficjentem. Warsztaty odbędą się w Świetlicy w Skarżysku Kościelnym.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

3 grudnia (piątek) 2010 r. godz. 9:00 - 15:00

17 grudnia (piątek) 2010 r.  godz. 9:00 - 15:00

ZAKOŃCZENIE KURSU KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO


W dniu 19 listopada 2010 zakończył się kurs kierowca wózków jezdniowych

Kurs trwał 67h. W kursie wziął udział jeden beneficjent projektu.


Kurs obejmował:

- Materiały szkoleniowe

- Symulacje jazdy wózkiem

- Zajęcia teoretyczne

- Ćwiczenia praktyczne

 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI


Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.

Święto Niepodległości i obchody
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA


W dniu 8 listopada 2010 rozpocznie się kurs obsługi komputera

Kurs będzie trwał 130 h i będzie prowadzony w Skarżysku Kamiennej.

 

HARMONOGRAM KURSU

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/konferencji

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

08.11.2010

Podstawy  technik informatycznych

    8.00-14.30

Monika  Grzelka-Markiewicz

       09.11.2010

Podstawy technik informatycznych

    8.00-14.30

Monika  Grzelka-Markiewicz

        10.11.2010

Podstawy technik informatycznych

    8.00-14.30

Monika Grzelka-Markiewicz

        12.11.2010

Baza danych

    8.00-14.30

Monika Grzelka-Markiewicz

        15.11.2010

Baza danych

    8.00-14.30

Monika   Grzelka-Markiewicz

        16.11.2010 

     

Baz danych

    8.00-14.30

Monika                      Grzelka-Markiewicz

 

Komputerowa edycja i formatowanie tekstów

 

Monika                                 Grzelka-Markiewicz

        17.11.2010

Komputerowa edycja i formatowanie tekstów

    8.00-14.30

Monika    Grzelka-Markiewicz

        18.11.2010

Komputerowa edycja i formatowanie tekstów

    8.00-14.30

Monika                Grzelka-Markiewicz

        19.11.2010

Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

    8.00-14.30

Monika             Grzelka-Markiewicz

        22.11.2010

Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

    8.00-14.30

Monika            Grzelka-Markiewicz

        23.11.2010

Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

     8.00-14.30

Monika          Grzelka-Markiewicz

 

Internet i poczta elektroniczna

 

Monika                  Grzelka-Markiewicz

        24.11.2010

Internet i poczta elektroniczna

     8.00-14.30

Monika         Grzelka-Markiewicz

        25.11.2010

Obsługa urządzeń biurowych

     8.00-14.30

Monika   Grzelka-Markiewicz

 

Projektowanie stron WWW

 

 

        26.11.2010

Projektowanie stron WWW

     8.00-14.30

Monika     Grzelka-Markiewicz

        29.11.2010

Projektowanie stron WWW

     8.00-14.30

Monika       Grzelka-Markiewicz

        30.11.2010

Projektowanie prezentacji

     8.00-12.00

Monika                  Grzelka-Markiewicz

        01.12.2010

Projektowanie  prezentacji

     8.00-12.00

Monika      Grzelka-Markiewicz

BEZROBOCIE W POWIECIE SKARŻYSKIM


W styczniu tego roku bezrobocie w powiecie skarżyskim wynosiło prawie 25,5% i było najwyższe w całym województwie świętokrzyskim. Dodajmy, że powiat skarżyski od bardzo dawna przoduje w województwie pod względem stopy bezrobocia. Ponad 25-procentowe bezrobocie w naszym powiecie w styczniu 2010 roku to więcej o dwa procent w porównaniu ze styczniem 2009 roku.

Według danych na ostatni dzień  stycznia 2010 roku, liczba bezrobotnych w naszym powiecie wynosiła 7.826 osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca jest to wzrost prawie o 600 osób. Jest również pomyślna informacja: pieniądze, jakimi na chwilę obecną dysponuje PUP w Skarżysku na aktywizację osób bezrobotnych, są zdecydowanie większe niż przed rokiem. Na początku 2009 roku na ten cel przeznaczono około 14 milionów złotych, obecnie PUP dysponuje 21 milionów.

 

1 LISTOPADA


Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy świętej. Kościoła. Od wieku IV datuje się także kult wyznawców: Ojców Apostolskich, Ojców Kościoła, świętych biskupów, pustelników, ascetów, świętych dziewic i pokutnic. Ponieważ świętych męczenników było bardzo wielu świętych może większość z nich stanowili bohaterowie bezimienni, w Kościele antiocheńskim już w wieku IV pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach poświęcono ich czci i pamięci. Papież Jan XI w roku 935 ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

 

ROZPOCZĘCIE KURSU OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO


W dniu 3 listopada rozpocznie się kurs kierowca wózków jezdniowych

Kurs będzie trwał 67h i będzie prowadzony w Skarżysku Kamiennej.

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w grupach do których uczestnicy będą się zapisywać indywidualnie.

 

HARMONOGRAM KURSU

Data realizacji

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

03.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

04.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

05.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

08.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

09.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

10.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-14.30

Józef Wójcik

12.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -teoria

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

15.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -praktyka

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

16.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -praktyka

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

17.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -praktyka

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

18.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -praktyka

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

19.11.2010

Obsługa wózków jezdniowych -praktyka

8.00-12.00

12.00-17.00

Józef Wójcik

 

ZAKOŃCZENIE KURSU PRAWA JAZDY


W miesiącu wrześniu 2010 zakończył się kurs „prawa jazdy kat B". W kursie brała udział jedna beneficjentka projektu. Uczestniczka kursu naukę jazdy odbywała w Kielcach. Celem szkolenia jest przygotowanie do kierowania pojazdami silnikowymi w  sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.

 

Życzymy powodzenia na egzaminach

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNKI


W dniu 20 września zakończył się kurs „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych". W kursie wzięło udział 3  beneficjentów.

Na szkoleniu poruszane były m.in. takie tematy jak podstawy psychologii, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekuna postępowanie w przypadku choroby, higiena chorego, zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza zasady żywienia - rodzaje diet, postępowanie w przypadku choroby zakaźnej, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

beneficjenci projektu uczestniczyli w 200 h kursu. 

KURS OPIEKUNKI


W dniu 16 sierpnia rozpocznie się kurs „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych".

 

HARMONOGRAM KURSU

Data realizacji szkolenia

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

16.08.2010

Podstawy psychologii

8.00-14.30

Grażyna Skowron

17.08.2010

Podstawy psychologii

8.00-14.30

Grażyna Skowron

18.08.2010

Podstawy psychologii

Zasady działania ośrodków pomocy. Regulamin i obowiązki opiekuna

8.00-15.20

Grażyna Skowron

19.08.2010

Cechy opiekuna i współpraca ze środowiskiem.

8.00-14.30

Grażyna Skowron

20.08.2010

Postępowanie w przypadku choroby

8.00-14.30

Grażyna Skowron

24.08.2010

Postępowanie w przypadku choroby

8.00-14.30

Grażyna Skowron

25.08.2010

Postępowanie w przypadku choroby

8.00-14.30

Grażyna Skowron

 

26.08.2010

Higiena chorego

8.00-14.30

Grażyna Skowron

27.08.2010

Higiena chorego

8.00-14.30

Grażyna Skowron

30.08.2010

Higiena chorego

8.00-14.30

Grażyna Skowron

31.08.2010

Higiena chorego

8.00-14.30

Grażyna Skowron

01.09.2010

Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza

8.00-14.30

Grażyna Skowron

02.09.2010

Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza

8.00-14.30

Grażyna Skowron

03.09.2010

Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza

8.00-14.30

Grażyna Skowron

06.09.2010

Zasady żywienia - rodzaje diet.

 

8.00-14.30

Grażyna Skowron

07.09.2010

Zasady żywienia - rodzaje diet.

8.00-14.30

Grażyna Skowron

08.09.2010

Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka.

Starość jako etap rozwoju

8.00-13.45

Grażyna Skowron

09.09.2010

Postępowanie w okresie zdrowienia. Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej.

8.00-13.00

Grażyna Skowron

10.09.2010

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

8.00-14.30

Grażyna Skowron

13.09.2010

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej Czuwanie i pomoc dla umierającego.

8.00-14.30

Grażyna Skowron

14.09.2010

Wiadomości o lekach

8.00-14.30

Grażyna Skowron

15.09.2010

Zajęcia praktyczne

8.00-15.15

Grażyna Skowron

16.09.2010

Zajęcia praktyczne

8.00-15.15

Grażyna Skowron

17.09.2010

Zajęcia praktyczne

8.00-15.15

Grażyna Skowron

20.09.2010

Zajęcia praktyczne

8.00-13.45

Grażyna Skowron

 

 

 

 

KURS PRAWA JAZDY


 

W dniu 16 sierpnia 2010 rozpocznie się kurs „prawa jazdy kat B". Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w Kielcach, u. Paderewskiego.

Liczba godzin dla kursu prawa jazdy kat B 70

W tym

30 h - zajęć teoretycznych

30 h - zajęć praktycznych

10 h - zajęć komputerowych

 

W ramach kursu uczestniczka otrzyma materiały szkoleniowe. Dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem będzie refundowany. W ramach kursu przeprowadzony zostanie jeden egzamin państwowy zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

 

HARMONOGRAM KURSU

Data realizacji szkolenia kursu

 

 

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Imię i nazwisko Instruktora/trenera prowadzącego

16 sierpnia 2010 r.

 

Badania

15:30

 

16 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

17 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

18 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

19 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

20 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

23 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

komputerowe

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

24 sierpnia 2010 r.

Zajęcia teoretyczne

komputerowe

16:00 -20:30

Inst. A. Pluta

Do 30.09.2010

Zajęcia praktyczne

Od 8:00 Do 20:00

Instruktor Stefan Zatorski

JUŻ W KRÓTCE KURSY ZAWODOWE


Już niedługo rozpoczną się kursy zawodowe wybrane przez beneficjentów naszego projektu.

1 osoba weźmie udział w kursie z podstaw obsługi komputera

1 osoba odbędzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kat B

1 osoba będzie brała udział w obsługi wózka jezdniowego

3 osoby natomiast zostaną wykwalifikowanymi opiekunkami osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ


W dniu 31 lipca 2010 roku zakończyły się warsztaty aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu brali udział w cyklu spotkań z psychologiem, doradca zawodowym oraz specjalistami od kompetencji społecznych.

Celem warsztatów była aktywizacja zawodowa uczestników, przygotowanie dla każdego uczestnika CV i listu motywacyjnego oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. poszukiwanie ofert na rynku pracy.

           

Uczestnicy byli zadowoleni z przeprowadzonej formy wsparcia o czym świadczyły opinie wyrażone w ankietach przeprowadzanych podczas warsztatów


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /gopsskarzyskokoscielne.pl/data/settings/modules/blog/posts/trening-kompetencji-spoŁecznych.php on line 100